فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 201
حجم مخزن Volume 240
ابعاد مخزن Dimensions: 58*72*100 cm
وزن خالص weight: 11 Kg
ارتفاع با درب Height with door: 100 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 95 cm
طول مخزن Length: 72 cm
عرض مخزن Width: 58 cm
 


عکس های محصول