فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 212/1
حجم مخزن Volume : 60
ابعاد مخزن Dimensions: 40*40*57 cm
وزن خالص weight: 4.950 kg
ارتفاع با درب Height with door: 61cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 57cm
طول مخزن Length: 40cm
عرض مخزن Width: 40 cm
 


عکس های محصول